Kotva
Nepřehlédněte
Provoz plaveckého bazénu
1.9.2021

Plavecký bazén je do odvolání mimo provoz. Jeho zprovoznění předpokládáme na začátku října.

 

Mapa webu
A
A
A

Maturitní zkoušky

Vloženo: 25.9.2021 | Autor: Herrmannova | Zatím neupraveno
Podmínky konání maturitní zkoušky na Gymnáziu Tanvald

V levé nabídce naleznete všechny potřebné informace o konání maturitních zkoušek na Gymnáziu Tanvald.

 

Oficiální stránky maturitní zkoušky - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT

 

Přihlašování k maturitní zkoušce

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:

 

  1. 1. prosince pro jarní zkušební období,
  2. 25. června pro podzimní zkušební období.

 

Přihláška k maturitní zkoušce (Velikost: neznámá)

 

Společná část maturitní zkoušky

Konají všichni žáci formou didaktického testu. Zkoušky společné části zadává i centrálně hodnotí CERMAT – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání www.cermat.cz

Skládá se ze dvou povinných (povinně - volitelných) předmětů:

  1. Český jazyk a literatura

Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 75 minut.

  1. Cizí jazyk (anglický nebo německý jazyk) nebo matematika

Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.

Didaktický test z matematiky trvá 120 minut.

 

Kromě dvou povinných zkoušek může žák ve společné části maturitní zkoušky zvolit až dvě nepovinné zkoušky z nabídky: 

Matematika

Matematika rozšiřující (didaktický test z matematiky rozšiřující trvá 150 minut)

Cizí jazyk (anglický, německý)

 

Profilová část maturitní zkoušky

Žák koná povinně 4 profilové zkoušky (v případě volby matematiky ve společné části koná nejméně tři zkoušky profilové části). Povinná profilová zkouška z Českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se skládá z písemné a ústní části. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. Nabídku ostatních profilových zkoušek určuje ředitel školy. Maturitní témata jsou dostupná zde. Způsob a kritéria hodnocení zkoušek profilové části určuje ředitel školy včetně stanovení úspěšnosti. v případě profilových zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka platí, že hodnocení písemné práce činí 40% a hodnocení ústní zkoušky 60% celkové hodnocení zkušebního předmětu. V případě profilových zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka platí, že hodnocení písemné práce činí 40% a hodnocení ústní zkoušky 60% celkového hodnocení zkoušky. 

 

Profilová zkouška z českého jazyka a literatury

 

Písemná práce

Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si z nich žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

 

Ústní zkouška

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určil ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem seznam nejméně 60 literárních děl a kritéria pro jejich výběr. Maturitní seznam literárních děl a kritéria jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.

 

Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu stanoveném ředitelem školy; nejnižší počet literárních děl v žákovském seznamu je 20. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Pokud žák svůj seznam v daném termínu neodevzdá, losuje si u maturitní zkoušky z pracovních listů  ke všem dílům obsaženým ve školním maturitním seznamu.

 

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

 

Profilová zkouška z cizího jazyka

 

Písemná práce

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů. Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 1 nebo více zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud je stanoveno více než 1 zadání, žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání. 

 

Ústní zkouška

 

Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 20 až 30 témat (Velikost: 57.56 kB). Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu.

 

Omezující podmínky profilové části na Gymnáziu v Tanvaldě

Uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky

Nahrazující zkouška z cizího jazyka