Kotva
Nepřehlédněte
Nový termín přijímacích zkoušek
5.5.2021

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy došlo ke  změně termínu konání přijímacích zkoušek.

Pro primu (osmileté studium) na 5. a 6. května 2021.

Pro kvintu (čtyřleté studium) na 6. května 2021.

 

 

 

Mapa webu
A
A
A

Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2021/2022

Vloženo: 6.4.2021 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 4324x

Výsledky testů a seznamy přijatých i nepřijatých uchazečů budou zveřejněny dne 21. 5. 2021 v 10 hodin.

Uchazeč je veden v seznamu přijatých i nepřijatých uchazečů pouze pod registračním číslem bez uvedení jména a příjmení.

 

Pro přijímací řízení do primy 8 letého studia

Uchazeč je veden v seznamu přijatých i nepřijatých uchazečů pouze pod registračním číslem bez uvedení jména a příjmení. Toto registrační číslo uchazeč obdrží před zahájením přijímací zkoušky v učebně.

 

1) V případě přijetí ke studiu

 

Dle platné legislativy se rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nezasílá poštou. Oznamovací povinnost je naplněna zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách a vývěsce školy (vedle hlavního vchodu do budovy).

 

Potvrzením nástupu ke studiu je odevzdání zápisového lístku. Tento zápisový lístek vydá základní škola, ze které se uchazeč hlásí. Zákonný zástupce je povinen odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Zápisový lístek se považuje také za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

 

Neodevzdáním zápisového lístku ve stanovené lhůtě zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole – uchazeč není přijat.

 

Prosíme zákonné zástupce přijatých uchazečů, kteří se rozhodnou odevzdat zápisový lístek na jiné škole, aby nás o této skutečnosti co nejdříve informovali emailem nebo telefonicky. Na toto uvolněné místo lze přijmout jiného uchazeče.

 

2) V případě nepřijetí ke studiu

 

Velmi doporučujeme si rozhodnutí o nepřijetí ke studiu vyzvednout osobně v kanceláři školy dne 21. 5. 2021 (od 10:00 – 17:00) nebo 24. 5. 2021 (od 7:00 do 13:00). Po předchozí telefonické domluvě si lze domluvit osobní vyzvednutí také 25. 5. 2021.

 

Při převzetí lze ihned podat odvolání proti nepřijetí. Pořadí uchazečů se bude pravděpodobně posunovat a uchazeč může být přijat dodatečně na základě tohoto odvolání. Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce.

 

Nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštou. V tomto případě lze odvolání proti nepřijetí podat řediteli školy dle § 60e odst. 3 školského zákona ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.


Výsledky přijímacích zkoušek - PRIMA

Vzor odvolání proti nepřijetí - PRIMA (Velikost: 14.36 kB)

 

Informace o studentském průkazu ISIC (Velikost: 192.85 kB)

 

Žádost o vystavení studentského průkazu ISIC (Velikost: 525.03 kB)

 

 

Pro přijímací řízení do KVINTY 4 letého studia

Výsledky testů a seznamy přijatých i nepřijatých uchazečů do kvinty 4 letého studia budou zveřejněny dne 21. 5. 2021 v 10 hodin.

 

1) V případě přijetí ke studiu

 

Dle platné legislativy se rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nezasílá poštou. Oznamovací povinnost je naplněna zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách a vývěsce školy (vedle hlavního vchodu do budovy).

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 23. 6. 2021 úmysl vzdělávat se na naší střední škole emailem nebo písemně, vzdává se tím práva nastoupit ke studiu. Na jeho místo může být přijat další uchazeč.

 

2) V případě nepřijetí ke studiu

 

Velmi doporučujeme si rozhodnutí o nepřijetí ke studiu vyzvednout osobně v kanceláři školy dne 21. 5. 2021 (od 10:00 – 17:00) nebo 24. 5. 2021 (od 7:00 do 13:00). Po předchozí telefonické domluvě si lze domluvit osobní vyzvednutí také 25. 5. 2021.

 

Při převzetí lze ihned podat odvolání proti nepřijetí (formulář bude k dispozici). Pořadí uchazečů se pravděpodobně bude posunovat a uchazeč může být přijat dodatečně na základě tohoto odvolání. Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce. V případě nevyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání se toto zasílá poštou. 

 

Nepřijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče se může proti rozhodnutí o nepřijetí odvolat dle zákona 500/2004 Sb. – Správní řád, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Výsledky přijímacích zkoušek do KVINTY - 4 letého studia 

 

Vzor odvolání proti nepřijetí - KVINTA (Velikost: 14.44 kB)

Informace o studentském průkazu ISIC (Velikost: 192.85 kB)

 

Žádost o vystavení studentského průkazu ISIC (Velikost: 525.03 kB)